Algemene voorwaarden MORE Dental Recruitment & Events

Artikel 1

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door MORE Dental worden georganiseerd.
 2. Opdrachtgever: alle bedrijven, praktijken, ziekenhuizen, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van MORE Dental.
 3. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door MORE Dental georganiseerd evenement.
 4. Kandidaten: de persoon die, na selectie door MORE Dental, aan opdrachtgever wordt voorgedragen
 5. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan MORE Dental levert.
 6. De directie: zij die als directeuren van MORE Dental staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 58616926.
 7. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer, kandidaat als leverancier.

Artikel 2

Toepassingsgebied van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MORE Dental en een wederpartij waarop MORE Dental deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3

Offertes Events

 1. Aan de hand van de wensen en/ doelstelling van het te organiseren evenement worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

Offertes Recruitment

 1. Aan de hand van de wensen en/of functieomschrijving van de opdrachtgever worden in het geval van een te bemiddelen kandidaat ten hoogste twee anonieme kandidaten voorgesteld en naar de opdrachtgever per e-mail verzonden.
 2. De in een offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4

Totstandkoming van de overeenkomst Aanmelding en/ of bevestiging voor een door MORE Dental georganiseerde activiteit of overeenkomst voor recruitment gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een evenement of recruitmentopdracht aanmelden c.q. deze bevestigen.

 1. Events: Wanneer na persoonlijke intake de bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.
 2. Recruitment: Een recruitmentopdracht komt tot stand door aanmelding van de zoekopdracht. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een zoekopdracht aanmelden c.q. deze bevestigen.
 3. Recruitment: Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van, door MORE Dental voorgestelde kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MORE Dental,aan derden bekend te maken of te delen.
 4. Recruitment: De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan MORE Dental te geven, welke MORE Dental redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar recruitmentopdracht uit te voeren om de best geselecteerde kandidaten voor de opdrachtgever te kunnen selecteren.

Artikel 5

Kennis van eventuele risico’s

 1. Events: Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de eventuele fysieke activiteiten waaraan deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan MORE Dental te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6

Wijziging van de overeenkomst

 1. Events:
 1. De directie mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 2. De directie mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
 3. MORE Dental houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.
 4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 3 werkdagen voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop MORE Dental het annuleringsbericht ontvangt.
 5. Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt MORE Dental zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 70,00 exclusief BTW.

Artikel 7

Tekenbevoegdheid

 1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van MORE Dental – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt geacht daartoe door de wederpartij gemachtigd of tekenbevoegd te zijn.
 3. Bij bevestiging van een activiteit bij MORE Dental wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich schriftelijk akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens de wederpartij/opdrachtgever, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen personen die hij aanmeldt.

Artikel 9

Toebrengen van schade

 1. Kosten voortkomend uit de schade en/ of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen MORE Dental en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10

Begeleiding gedurende evenement

 1. De deelnemers van de groep die een evenement, congres, symposium of andere activiteit met MORE Dental zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel MORE Dental als door MORE Dental ingehuurde professionals of leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 2. Wanneer tijdens een lichamelijke activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 11

Honorarium Evenementen, rente en incassokosten

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het ABN AMRO banknummer ten name van MORE Dental te Blaricum.
 2. MORE Dental is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bankrekening van MORE Dental te zijn binnengekomen. Het restant van 25% van het totaalbedrag zal dan de dag na het evenement gefactureerd worden en dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een een incassovergoeding verschuldigd van 5% over de niet tijdig betaalde facturen.
 4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
 5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, luchthaventaxes, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 6. MORE Dental is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

Honorarium Recruitment, rente en incassokosten

 1. Het volledige honorarium is verschuldigd in geval van een succesvolle bemiddeling, waaronder wordt verstaan ondertekening van een arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat.
 2. De verdeling van het honorarium is verdeeld in de volgende percentages: Regulier: 50% van het overeengekomen bemiddelingsfee bij overeenkomst van een arbeidsovereenkomst. De eindfactuur van 50% is verschuldigd na een proefperiode van 1 maand.
 3. De betalingstermijn van MORE Dental verstuurde facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtgever enkel vanwege dat verzuim, een incassovergoeding verschuldigd van 5% over de niet tijdig betaalde facturen.
 4. MORE Dental werkt op “ no cure no pay “basis. Dit wil zeggen dat in geval een kandidaat binnen 3 maanden na in diensttreding niet voldoet, gaat MORE Dental, na overleg, met gesloten beurzen op zoek naar een meer geschikte kandidaat. De regeling geldt niet indien de kandidaat zelf besluit de organisatie te verlaten binnen 3 maanden na indiensttreding.
 5. Een volledige bemiddelingsvergoeding is verschuldigd indien een door MORE dental voorgestelde kanidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt en/of al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming.
 6. Indien opdrachtgever een anonieme kandidaat al denkt te herkennen aan het door MORE Dental toegestuurde CV dan dient de opdrachtgever MORE Dental hiervan schriftelijk binnen 24 uur per e-mail te informeren.

Artikel 12

Annulering Evenementen

 1. Tegen annulering kan via MORE Dental een groepsannuleringsverzekering afgesloten worden. Zodoende is opdrachtgever c.q. deelnemer verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen (voorwaarden en prijsopgave op aanvraag verkrijgbaar).
 2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. De datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door MORE Dental georganiseerde activiteit zal MORE Dental de volgende kosten in rekening brengen:
  1. bij annulering van het gehele evenement tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 75 % van de totale arrangementssom;
  2. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangementssom;
  3. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangementssom.
 4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van MORE Dental ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
 5. MORE Dental behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat MORE Dental zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13

Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is MORE Dental gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan MORE Dental is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp MORE Dental bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die MORE Dental of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich beroept op, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.

Artikel 14

Beperkingen aansprakelijkheid

 1. MORE Dental aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
 2. MORE Dental aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van MORE Dental om alcohol te nuttigen voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat MORE Dental hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/of letsel.

Artikel 15

Reclamaties

 1. Reclamaties met betrekking tot de door MORE Dental georganiseerde evenementen of met betrekking tot recruitment dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteit c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij MORE Dental te worden ingediend.
 2. Het indienen van reclamaties schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

Artikel 16

Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en MORE Dental, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. MORE Dental blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

Artikel 17

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen MORE Dental en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18

Auteursrecht, industrieel eigendom

 1. MORE Dental behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door MORE Dental bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, website, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen MORE Dental toebehoren.

 


 

Gedeponeerd bij KvK te Amersfoort

Vragen of MEER weten?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.